gallery/map-en-sq

اولین خانه عماد


نخستین خانه عماد به استقرار کودکان بیمار قبل و بعد از پیوند مغز استخوان و همراهان ایشان اختصاص می‌یابد. این کودکان چند ماه قبل از پیوند و نیز بعد از ترخیص، به منظور انجام آزمایش‌های متعدد باید در رفت‌ و آمد پیوسته به بیمارستان باشند. به دلیل سطح ایمنی پایین بدن، نیاز اصلی این افراد اقامت در محیط استریل و ایزوله و دسترسی به غذای مناسب است. متاسفانه بسیاری از کودکانی که از سایر شهرها برای درمان به تهران آمده‌اند، ناچار در کنار خیابان و یا در شرایط بسیار غیر بهداشتی زندگی کرده و در بسیاری از موارد جان خود را از دست می‌دهند. شناسایی کودکان اولویت دار و تعیین شرایط بهداشتی خانه با مشارکت سه مرکز تخصصی پیوند در بزرگ‌ترین بیمارستان‌های کودکان در تهران انجام خواهدشد.


از ابتدای سال ۱۳۹۷ اولین خانه عماد پذیرای کودکان و خانواده‌های ایشان بوده است. خانه عماد در فاصله کمی از بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید قرار داشته و در حال حاضر ظرفیت اسکان ۱۱ مادر و کودک را دارد.

خانه عماد را روی نقشه ببینید